Zakład Ceramiki Budowlanej Cegiel­nia Łąka

Zakład Ceramiki Budowlanej Cegiel­nia Łąka

Producent
Województwo Śląskie, Łąka

Producent cegieł i wyrobów ceglanych

O firmie

Nasze wyroby od pra­wie wie­ku cie­szą się mar­ką i uzna­niem. Już w dwu­dzie­sto­le­ciu mię­dzy­wo­jen­nym ce­gły z Łą­ki zna­né by­ły z wy­so­kiej wy­trzy­ma­ło­ści, po­mi­mo iż sto­so­wa­né wte­dy tech­no­lo­gie by­ły pro­ste: ma­szy­ny o na­pę­dzie pa­ro­wym i ręcznym. Z uwa­gi na świet­ny su­ro­wiec ja­kim jest ił mio­ceń­ski, ce­gły z ce­giel­ni Łą­ka ma­ją pięk­ną, wi­śnio­wą bar­wę. Z każ­dym ro­kiem do­kła­da­my wszel­kich sta­rań, aby po­pra­wiać ja­kość pro­du­ko­wa­nych ce­gieł za­cho­wu­jąc jed­no­cze­śnie wa­lo­ry pro­duk­tu ekologicznégo. Do­star­cza­my wy­so­kiej kla­sy pro­dukt – na­sze ce­gły po­sia­da­ją wy­ma­ga­né ate­sty. Pro­du­ku­je­my łą­cząc ele­men­ty tra­dy­cji i no­wo­cze­sno­ści, tak aby­ście Pań­stwo bu­do­wa­li ze zdro­wych ma­te­ria­łów. Ten na­tu­ral­ny i efek­tow­ny ma­te­riał bu­dow­la­ny, wy­trzy­ma­ły na wie­le po­ko­leń, stwo­rzy pięk­ną kom­po­zy­cję wraz z na­szym pol­skim krajobrazem.

Kategorie
Kontakt
Ostatnia aktualizacja: 11.03.2022
Liczba wyświetleń: 266
Opinie

Brak opinii

Zostaw opinię
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
Klikając "Odpowiedz" zgadzasz się z Regulaminem naszej strony internetowej.
Dane kontaktowe firmy
Nowy Sącz
Spławy Drugie
Słodków Pierwszy
Mysłowice
Czeladź
Mazańcowice
Sośnicowice
Pisarzowice
Siemianowice Śląskie