Elektrociepłownie

Firmy elektrociepłownie w Polsce są przedstawione na tej stronie. Użyj filtra, aby wyszukać żądane województwo lub branżę.

Producent
Województwo Śląskie, Będzin

Przedmiotem działalności Elektrociepłowni Będzin jest: Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorąca wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych; Wytwarzanie energii elektrycznej; Przesyłanie energii elektrycznej; Dystrybucja energii elektrycznej; Handel energią elektryczną; Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych; Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych.

Elektrociepłownie
Producent
Województwo Mazowieckie, Warszawa

Zakład został uruchomiony w 1954 roku i jest drugim co do wielkości źródłem ciepła i energii elektrycznej dla Warszawy. Moc cieplna: 1400 MWt Moc elektryczna brutto : 386 MWe Podstawowe jednostki wytwórcze: 2 kotły fluidalne 5 kotłów parowych 4 kotły wodne – już nie pracują, w trakcie budowy 3 kotły gazowe wodne8 turbozespołów ciepłowniczych, w tym jeden turbozespół przeciwprężny W trakcie budowy – Blok gazowo-parowy W 2012 roku uruchomiliśmy oczyszczalnię ścieków przemysłowych. Dzięki temu zredukowaliśmy ilość zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska wodnego.

Elektrociepłownie
Producent
Województwo Mazowieckie, Warszawa

Zakład pracuje od 1961 roku. Jest największą elektrociepłownią w Polsce i drugą co do wielkości w Europie. Moc cieplna: 2065 MWt Moc elektryczna: 620 MWe Podstawowe jednostki wytwórcze: 3 bloki ciepłownicze 1 blok kondensacyjny z upustem ciepłowniczym 3 kotły parowe opalane węglem kamiennym 5 turbozespołów 6 kotłów wodnych kocioł parowy K1 w 100% opalany biomasą W Elektrociepłowni zainstalowany jest akumulator ciepła o pojemności 30 400 m3 wody sieciowej - pierwszy tak duży obiekt w Polsce.

Elektrociepłownie
Producent
Województwo Mazowieckie, Pruszków

Najstarszy zakład PGNiG TERMIKA. Zniszczony podczas II wojny światowej w 80 proc. W grudniu 1945 roku wznowił pracę z mocą 8 MW. Odbudowa zakładu zakończyła się w 1953 roku. Ówczesna moc zainstalowana wynosiła 38 MW. Moc cieplna: 163, 6 MWt Moc elektryczna: 9, 1 MWe W 1957 roku powstała koncepcja zasilenia Pruszkowa w ciepło sieciowe.

Elektrociepłownie
Producent
Województwo Kujawsko-Pomorskie, Toruń

PGE Toruń jest producentem ciepła i energii elektrycznej w niskoemisyjnej elektrociepłowni kogeneracyjnej, opartej na gazie. Dzięki stosowanej technologii PGE Toruń spełnia przyszłe restrykcyjne normy środowiskowe, co wpływa pozytywnie na jakość powietrza w Toruniu, korzystnie wpływa na zdrowie mieszkańców i stan toruńskich zabytków.

Elektrociepłownie
Producent
Województwo Łódzkie, Zgierz

PGE Energia Ciepła SA Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu prowadzi działalność na podstawie koncesji wydanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie wytwarzania oraz dystrybucji energii cieplnej. Elektrociepłownia w Zgierzu jest podstawowym wytwórcą i dystrybutorem energii cieplnej dla miasta Zgierza.

Elektrociepłownie
Producent
Województwo Podkarpackie, Rzeszów

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie jest producentem ciepła i energii elektrycznej, zaspokajającym ponad połowę potrzeb grzewczych miasta Rzeszowa. Elektrociepłownia w Rzeszowie stosuje technologie przyjazne środowisku, promuje ciepło sieciowe i wzrost świadomości proekologicznej m.in. w aspekcie gospodarowania odpadami komunalnymi. Od wielu lat konsekwentnie realizowane są programy, które ograniczają oddziaływanie elektrociepłowni na środowisko naturalne. Ponadto, oddział wspiera lokalne wydarzenia kulturalne i edukacyjne.

Elektrociepłownie
Producent
Województwo Lubelskie, Lublin

PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków jest największym wytwórcą energii elektrycznej i ciepła na Lubelszczyźnie. Podstawową jednostką jest blok gazowo-parowy (BGP), jedna z pierwszych tego typu instalacji w Polsce. BGP wytwarza energię elektryczną i ciepło w skojarzeniu.

Elektrociepłownie
Producent
Województwo Świętokrzyskie, Kielce

PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Kielcach jest największym producentem energii cieplnej w Kielcach. Elektrociepłownia zajmuje się także przesyłem i dystrybucją ciepła do części mieszkańców Kielc. Udział kieleckiej elektrociepłowni w rynku ciepła w Kielcach wynosi ok. 60%. Elektrociepłownia produkuje ponadto energię elektryczną w skojarzeniu z produkcją energii cieplnej.

Elektrociepłownie
Producent
Województwo Lubuskie, Gorzów Wielkopolski

PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim jest największym producentem ciepła dla Gorzowa Wielkopolskiego i jednym z największych przedsiębiorstw energetycznych w regionie. Oddział podejmuje działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, wspierając potrzebujących oraz promując edukację, kulturę i sztukę. Na początku 2017 r. w elektrociepłowni oddany został do użytkowania nowy blok gazowo-parowy, dzięki czemu znacząco spadła emisja dwutlenku siarki, tlenku węgla oraz tlenków azotu.

Elektrociepłownie
Możesz dodać producenta do naszej strony za darmo.
Wybór według parametrów
Wyszukiwarka